ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 19,275 69.09 36,770 92.92 39,918 91.36 35,438 81.25
اوراق 146 0.52 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,908 24.76 308 0.78 686 1.57 5,317 12.19
سایر دارایی ها 1,704 6.11 2,955 7.46 3,652 8.36 4,149 9.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,861 64.02 17,483 44.18 19,155 43.84 18,982 43.52
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد