ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 11,023 46.13 15,538 62.7 14,108 57.09 15,579 61.12
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 11,942 49.97 7,702 31.08 9,787 39.6 9,209 36.12
سایر دارایی ها 879 3.68 1,550 6.25 842 3.41 690 2.7
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,596 31.79 9,856 39.77 9,588 38.8 9,605 37.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق