لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس 1397/07/21
2 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/06/31 1397/07/01
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس 1397/06/04
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به 1396/12/29 1397/06/04
5 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/05/31 1397/06/03
6 آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع تغییرات امیدنامه 22 اسفند96 1397/05/22
7 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/04/31 1397/05/03
8 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/12/22 1397/04/13
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 96/12/22 مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق 1397/04/12
10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/03/31 1397/04/04
| 1 | 2 | 3 |
سایز صفحه