لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع تغییرات امیدنامه 22 اسفند96 1397/05/22
2 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/04/31 1397/05/03
3 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/12/22 1397/04/13
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 96/12/22 مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق 1397/04/12
5 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/03/31 1397/04/04
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا 1397/03/30
7 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) 1397/03/23
8 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/02/31 1397/03/01
9 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/01/31 1397/02/11
10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1396/12/29 1397/01/28
| 1 | 2 |
سایز صفحه