لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/09/30 1397/10/01
2 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/08/30 1397/09/03
3 صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به 1397/07/30 1397/08/02
4 گزارش عملکرد دوره مالي 6 ماهه منتهي به 1396/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسی نشده) 1397/07/26
5 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/26
6 آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس 1397/07/21
7 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/06/31 1397/07/01
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس 1397/06/04
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به 1396/12/29 1397/06/04
10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/05/31 1397/06/03
| 1 | 2 | 3 |
سایز صفحه