دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا در جلسه ی مجمع صندوق که در ساعت 14روز شنبه مورخ 31/04/1396 در محل دفتر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیع...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست