رديف نام تعداد
1 میررضا صادقی اصل 100
2 حسنعلی بشارت احسانی 1000
3 کارگزاری توسعه سرمایه دنیا 1000