مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی روزنامه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1397/07/21
2 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1397/06/04
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 97/04/11مبنی تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/04
4 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/12/22 دریافت خبر 1397/04/13
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 96/12/22 مبنی بر تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق دریافت خبر 1397/04/12
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر 1397/03/30
7 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دریافت خبر 1397/03/23
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر 1396/12/19
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/04/31 دریافت خبر 1396/07/01
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دریافت خبر 1396/04/21
11 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1396/02/26