صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی یکماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صورت‌هاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صورت‌هاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اصلاحیه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ صصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره ۹ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره ۶ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره ۶ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره ۶ ماهه منتهي به ‎۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۳ روزِ منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صورتهای مالی ۶ ماه و ۲۳ روزِ منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۳ روزِ منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورتهای مالی ۶ ماه و ۲۳ روزِ منتهی به ۳۰ اسفند۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود