صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/22 1398/02/22 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 1397/12/29 صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي نشده) دانلود
1398/02/22 1398/02/22 صورت‌هاي مالي دوره 12 ماهه منتهي به ‎1397/12/29 (حسابرسي نشده) دانلود
1397/10/18 1397/10/18 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/18 1397/10/18 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 اصلاحیه گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 اصلاحیه صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/21 1397/08/21 اصلاحیه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
1397/04/19 1397/04/19 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/19 1397/04/19 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/03/23 1397/03/23 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 1396/12/29 صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي شده) دانلود
1397/03/23 1397/03/23 صصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/25 1397/02/25 گزارش عملکرد سالانه منتهي به 1396/12/29 صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسي نشده) دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/25 1396/10/25 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/25 1396/10/25 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 9 ماهه منتهي به ‎1396/09/30 (حسابرسي نشده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي شده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي شده) دانلود
1396/08/16 1396/08/16 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/08/16 1396/08/16 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي نشده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/17 1396/05/17 گزارش عملکرد 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/17 1396/05/17 صورتهای مالی 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهای مالی 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود