صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۱.۷۱۱)% (۱.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۵.۱۳۲ %۵.۰۷۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۲۴.۹۵ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۴۹.۹۴۳ %۴۹.۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۳۷.۰۰۴ %۱۲۸.۹۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ %۱۴۱.۲۶۵ %۲۰۹.۲۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۰۵۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۶۶)% (۹۷.۴۶)%