ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/24 15,841 66 % 0 0 % 4,596 19.15 % 3,563 14.85 % 9,753 40.64 %
2 1396/09/23 15,841 66.01 % 0 0 % 4,596 19.15 % 3,561 14.84 % 9,753 40.64 %
3 1396/09/22 15,841 66.01 % 0 0 % 4,596 19.15 % 3,559 14.83 % 9,753 40.65 %
4 1396/09/21 18,590 77.16 % 0 0 % 4,596 19.08 % 906 3.76 % 9,796 40.66 %
5 1396/09/20 18,368 76.95 % 0 0 % 4,596 19.26 % 904 3.79 % 9,631 40.35 %
6 1396/09/19 18,289 76.88 % 0 0 % 4,596 19.32 % 903 3.8 % 9,626 40.47 %
7 1396/09/18 18,209 76.81 % 0 0 % 4,596 19.39 % 901 3.8 % 9,601 40.5 %
8 1396/09/17 18,240 76.86 % 0 0 % 4,596 19.37 % 894 3.77 % 9,643 40.64 %
9 1396/09/16 18,240 76.87 % 0 0 % 4,596 19.37 % 892 3.76 % 9,643 40.64 %
10 1396/09/15 18,240 76.87 % 0 0 % 4,596 19.37 % 890 3.76 % 9,643 40.64 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق