ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 20,997 77.23 % 0 0 % 3,303 12.15 % 3,746 13.78 % 0 0 %
2 1397/05/22 21,973 81.95 % 0 0 % 3,303 12.32 % 2,396 8.94 % 0 0 %
3 1397/05/21 22,158 82.08 % 0 0 % 3,303 12.24 % 2,395 8.87 % 0 0 %
4 1397/05/20 21,964 81.95 % 0 0 % 3,303 12.33 % 2,395 8.94 % 0 0 %
5 1397/05/19 22,353 82.21 % 0 0 % 3,303 12.15 % 2,394 8.81 % 0 0 %
6 1397/05/18 22,353 82.21 % 0 0 % 3,303 12.15 % 2,394 8.8 % 0 0 %
7 1397/05/17 22,353 82.21 % 0 0 % 3,303 12.15 % 2,393 8.8 % 0 0 %
8 1397/05/16 22,533 82.3 % 0 0 % 3,314 12.11 % 2,392 8.74 % 0 0 %
9 1397/05/15 22,501 82.28 % 0 0 % 3,314 12.12 % 2,392 8.75 % 0 0 %
10 1397/05/14 21,568 81.66 % 0 0 % 3,201 12.12 % 2,616 9.91 % 0 0 %