صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳۹۶,۸۱۷ ۸۸.۰۴ % ۵,۴۳۰ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۳۱ ۹.۷۷ % ۴,۴۵۰ ۲ % ۱۹۷,۶۷۹ ۴۳.۸۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳۹۵,۵۲۱ ۸۸.۸۶ % ۵,۴۱۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۲۸ ۸.۹۳ % ۴,۴۴۸ ۲.۰۲ % ۱۹۵,۲۹۳ ۴۳.۸۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۵۷,۴۹۴ ۸۵.۷۱ % ۵,۴۰۸ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۷۰ ۱۱.۹۳ % ۴,۴۴۶ ۲.۱۶ % ۱۸۰,۵۶۲ ۴۳.۲۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳۶۵,۹۰۵ ۹۴.۴۴ % ۵,۳۹۷ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۱ ۳.۰۲ % ۴,۴۴۵ ۲.۳۲ % ۱۸۱,۸۰۲ ۴۶.۹۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳۴۹,۷۹۸ ۹۴.۱۵ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۹۹ ۳.۲ % ۴,۴۴۳ ۲.۴۲ % ۱۷۱,۳۰۳ ۴۶.۱۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳۴۹,۷۹۸ ۹۴.۱۵ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۹۹ ۳.۲ % ۴,۴۴۱ ۲.۴۲ % ۱۷۱,۳۰۳ ۴۶.۱۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳۴۹,۷۹۸ ۹۴.۱۵ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۹۹ ۳.۲ % ۴,۴۳۹ ۲.۴۲ % ۱۷۱,۳۰۳ ۴۶.۱۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۳۴۷,۴۳۸ ۹۴.۶۳ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۲.۷ % ۴,۴۳۸ ۲.۴۵ % ۱۷۰,۰۰۸ ۴۶.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳۴۷,۴۳۸ ۹۴.۶۳ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۲.۷ % ۴,۴۳۶ ۲.۴۵ % ۱۷۰,۰۰۸ ۴۶.۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳۴۷,۴۳۸ ۹۴.۶۳ % ۵,۳۸۶ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۳ ۲.۷ % ۴,۴۳۴ ۲.۴۵ % ۱۷۰,۰۰۸ ۴۶.۳ %