صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۸۰,۶۸۹ ۷۴.۶۸ % ۶,۰۴۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۹۱ ۹.۹ % ۱۰,۶۱۶ ۳.۴۹ % ۳۷,۵۱۲ ۳۴.۷۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۸۰,۸۳۸ ۷۴.۹۲ % ۶,۰۴۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۹۱ ۹.۹۱ % ۱۰,۳۲۶ ۳.۲۲ % ۳۷,۵۱۲ ۳۴.۷۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۸۰,۸۳۸ ۷۴.۹۲ % ۶,۰۴۵ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۹۱ ۹.۹۱ % ۱۰,۳۲۶ ۳.۲۲ % ۳۷,۵۱۲ ۳۴.۷۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۸۰,۶۰۲ ۷۲.۰۳ % ۶,۰۴۱ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۹۵ ۱۱.۲۶ % ۱۲,۶۵۷ ۳.۱۱ % ۳۷,۱۴۷ ۳۳.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۷۶,۸۲۰ ۷۴.۸۳ % ۶,۰۴۵ ۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۴۷ ۱۰.۹۶ % ۸,۵۴۲ ۳.۱ % ۳۵,۲۱۷ ۳۴.۳۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۷۵,۱۸۳ ۸۰.۶۱ % ۶,۰۴۴ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۴۴ ۱۱.۴۱ % ۱,۳۹۶ ۲.۸۸ % ۳۵,۳۷۴ ۳۷.۹۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۷۱,۲۴۷ ۸۱.۴۳ % ۶,۰۳۵ ۶.۹ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۱۰.۰۷ % ۱,۳۹۷ ۳.۰۷ % ۳۲,۳۴۹ ۳۶.۹۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۶۹,۱۱۱ ۸۶.۹ % ۶,۰۴۶ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۷۶ ۳.۷۴ % ۱,۳۹۷ ۳.۳۸ % ۳۱,۲۹۸ ۳۹.۳۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۶۹,۱۱۱ ۸۶.۹ % ۶,۰۴۶ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۷۶ ۳.۷۴ % ۱,۳۹۸ ۳.۳۸ % ۳۱,۲۹۸ ۳۹.۳۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۶۹,۱۱۱ ۸۶.۹ % ۶,۰۴۶ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۷۶ ۳.۷۴ % ۱,۳۹۹ ۳.۳۸ % ۳۱,۲۹۸ ۳۹.۳۵ %