ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/02 13,399 57.23 % 0 0 % 7,092 30.29 % 2,921 12.48 % 8,121 34.69 %
2 1397/02/01 12,731 54.08 % 0 0 % 7,092 30.13 % 3,718 15.79 % 7,887 33.51 %
3 1397/01/31 12,669 53.96 % 0 0 % 7,085 30.18 % 3,722 15.85 % 7,886 33.59 %
4 1397/01/30 12,669 53.97 % 0 0 % 7,085 30.18 % 3,719 15.85 % 7,886 33.59 %
5 1397/01/29 12,669 53.98 % 0 0 % 7,012 29.87 % 3,791 16.15 % 7,886 33.6 %
6 1397/01/28 12,658 53.96 % 0 0 % 7,012 29.89 % 3,788 16.15 % 7,900 33.68 %
7 1397/01/27 12,676 54 % 0 0 % 7,012 29.87 % 3,786 16.13 % 7,911 33.7 %
8 1397/01/26 12,656 53.97 % 0 0 % 7,012 29.9 % 3,784 16.13 % 7,900 33.69 %
9 1397/01/25 12,718 54.09 % 0 0 % 7,012 29.82 % 3,781 16.08 % 7,996 34.01 %
10 1397/01/24 12,718 54.1 % 0 0 % 7,012 29.83 % 3,779 16.08 % 7,996 34.01 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi