ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 35,438 81.25 % 0 0 % 0 0 % 5,317 12.19 % 2,859 9.51 % 18,982 43.52 %
2 1398/02/30 34,977 81.07 % 0 0 % 0 0 % 5,317 12.32 % 2,848 9.59 % 18,765 43.5 %
3 1398/02/29 35,323 81.22 % 0 0 % 0 0 % 5,317 12.23 % 2,848 9.52 % 19,343 44.48 %
4 1398/02/28 31,421 72.67 % 0 0 % 0 0 % 5,317 12.3 % 6,499 18.01 % 19,012 43.97 %
5 1398/02/27 34,762 81.45 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7,917 21.57 % 19,230 45.06 %
6 1398/02/26 34,762 81.45 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7,917 21.57 % 19,230 45.06 %
7 1398/02/25 35,178 82.4 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7,512 19.63 % 19,230 45.05 %
8 1398/02/24 34,822 83.13 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7,068 17.87 % 18,515 44.2 %
9 1398/02/23 35,785 86.86 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5,413 14.04 % 18,520 44.95 %
10 1398/02/22 35,579 86.79 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5,414 14.12 % 18,314 44.68 %