ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/24 28,421 86.62 % 2,507 7.64 % 0 0 % 1,209 3.69 % 671 3.86 % 0 0 %
2 1397/09/23 27,652 84.39 % 2,487 7.59 % 0 0 % 1,209 3.69 % 1,417 6.15 % 0 0 %
3 1397/09/22 27,652 84.38 % 2,487 7.59 % 0 0 % 1,209 3.69 % 1,420 6.16 % 0 0 %
4 1397/09/21 27,652 84.37 % 2,487 7.59 % 0 0 % 1,209 3.69 % 1,424 6.17 % 0 0 %
5 1397/09/20 27,776 84.64 % 2,458 7.49 % 0 0 % 1,209 3.69 % 1,373 6 % 0 0 %
6 1397/09/19 27,753 84.63 % 2,458 7.5 % 0 0 % 1,209 3.69 % 1,373 6.01 % 0 0 %
7 1397/09/18 27,617 83.54 % 2,444 7.39 % 0 0 % 1,209 3.66 % 1,787 7.21 % 0 0 %
8 1397/09/17 27,578 84.6 % 2,437 7.48 % 0 0 % 1,209 3.71 % 1,373 6.04 % 0 0 %
9 1397/09/16 27,686 83.6 % 2,432 7.34 % 0 0 % 1,209 3.65 % 1,787 7.2 % 0 0 %
10 1397/09/15 27,686 83.6 % 2,432 7.34 % 0 0 % 1,209 3.65 % 1,787 7.2 % 0 0 %