ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/28 15,579 61.12 % 0 0 % 9,209 36.13 % 690 2.71 % 9,605 37.68 %
2 1396/07/27 15,579 61.13 % 0 0 % 9,209 36.13 % 686 2.69 % 9,605 37.69 %
3 1396/07/26 15,579 61.14 % 0 0 % 9,209 36.14 % 682 2.68 % 9,605 37.69 %
4 1396/07/25 15,420 60.9 % 0 0 % 9,209 36.37 % 679 2.68 % 9,566 37.78 %
5 1396/07/24 14,222 58.59 % 0 0 % 9,209 37.94 % 831 3.43 % 9,593 39.52 %
6 1396/07/23 14,097 58.22 % 0 0 % 9,209 38.03 % 897 3.71 % 9,572 39.53 %
7 1396/07/22 13,976 58.02 % 0 0 % 9,209 38.23 % 894 3.71 % 9,486 39.38 %
8 1396/07/21 13,886 57.87 % 0 0 % 9,209 38.38 % 890 3.71 % 9,450 39.38 %
9 1396/07/20 13,886 57.88 % 0 0 % 9,209 38.38 % 887 3.7 % 9,450 39.39 %
10 1396/07/19 13,886 57.88 % 0 0 % 9,209 38.39 % 883 3.68 % 9,450 39.39 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق