ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/23 30,860 74.55 % 0 0 % 0 0 % 10,130 24.47 % 407 1.73 % 0 0 %
2 1397/07/22 22,450 66.2 % 0 0 % 0 0 % 10,130 29.87 % 1,333 4.84 % 0 0 %
3 1397/07/21 22,792 66.52 % 0 0 % 0 0 % 10,133 29.57 % 1,338 4.81 % 0 0 %
4 1397/07/20 23,505 67.42 % 0 0 % 0 0 % 1,248 3.58 % 10,108 29.88 % 0 0 %
5 1397/07/19 23,505 67.42 % 0 0 % 0 0 % 1,248 3.58 % 10,108 29.88 % 0 0 %
6 1397/07/18 23,505 67.42 % 0 0 % 0 0 % 1,248 3.58 % 10,108 29.88 % 0 0 %
7 1397/07/17 22,612 63.91 % 0 0 % 0 0 % 1,248 3.53 % 11,520 33.43 % 0 0 %
8 1397/07/16 31,843 92.78 % 0 0 % 0 0 % 1,248 3.64 % 1,230 4.33 % 0 0 %
9 1397/07/15 31,863 92.72 % 0 0 % 0 0 % 1,316 3.83 % 1,185 4.19 % 0 0 %
10 1397/07/14 32,889 89.22 % 0 0 % 0 0 % 3,625 9.83 % 349 1.64 % 0 0 %