ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 16,671 63.49 28,907 82.74 33,082 93.79 35,067 97.57
اوراق 163 0.62 1,362 3.89 461 1.3 0 0
وجه نقد 7,964 30.33 3,092 8.85 667 1.89 192 0.53
سایر دارایی ها 1,545 5.88 2,055 5.88 1,640 4.65 1,096 3.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,978 68.46 85,097 243.58 219,976 623.64 16,982 47.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد