ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 11,878 49.47 15,479 62.86 17,780 72.37 15,841 66
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 11,149 46.44 8,000 32.48 5,781 23.53 4,596 19.15
سایر دارایی ها 937 3.9 1,149 4.66 1,002 4.07 3,563 14.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,914 32.96 9,600 38.98 9,683 39.41 9,753 40.64
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق