ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,262 55.17 17,195 71.44 14,811 62.23 13,399 57.22
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 9,574 39.83 5,300 22.02 6,145 25.82 7,092 30.29
سایر دارایی ها 1,171 4.87 1,571 6.52 2,843 11.94 2,921 12.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,177 34.02 8,801 36.56 8,392 35.26 8,121 34.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi