صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱,۲۶۸ ۷۰.۳۹ ۴۷,۰۵۷ ۸۲.۱۶ ۵۸,۴۳۱ ۷۲.۷۷ ۸۰,۶۸۹ ۷۴.۶۸
اوراق ۲۹۱ ۰.۹۶ ۱,۵۸۹ ۲.۷۷ ۴,۶۶۶ ۵.۸۱ ۶,۰۴۵ ۵.۵۹
وجه نقد ۶,۹۰۱ ۲۲.۸۴ ۴,۶۴۱ ۸.۱ ۱۲,۱۱۷ ۱۵.۰۹ ۱۰,۶۹۱ ۹.۸۹
سایر دارایی ها ۱,۹۱۷ ۶.۳۴ ۴,۵۶۱ ۷.۹۶ ۵,۰۲۷ ۶.۲۶ ۳,۷۷۰ ۳.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۲۹۰ ۶۰.۵۳ ۲۲,۷۴۲ ۳۹.۷ ۲۸,۲۹۱ ۳۵.۲۳ ۳۷,۵۱۲ ۳۴.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد