ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,810 59.4 21,622 71.83 27,323 77.87 30,860 74.54
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,687 34.84 5,578 18.53 5,067 14.44 10,130 24.47
سایر دارایی ها 1,462 5.86 3,283 10.91 2,963 8.44 715 1.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,323 29.37 1,428 4.74 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد