صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱,۹۸۴ ۷۴.۲۹ ۱۵۱,۲۱۷ ۸۰.۵۴ ۲۷۳,۳۱۶ ۸۰.۹۹ ۳۹۶,۸۱۷ ۸۸.۰۳
اوراق ۶۱۷ ۱.۴۳ ۵,۳۴۸ ۲.۸۴ ۵,۳۵۶ ۱.۵۸ ۵,۴۳۰ ۱.۲
وجه نقد ۷,۷۵۲ ۱۸ ۱۷,۹۹۶ ۹.۵۸ ۳۵,۳۵۳ ۱۰.۴۷ ۴۴,۰۳۱ ۹.۷۶
سایر دارایی ها ۲,۳۱۹ ۵.۳۸ ۷,۳۷۲ ۳.۹۲ ۹,۴۹۰ ۲.۸۱ ۹,۰۰۳ ۱.۹۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۰۲۱ ۵۳.۴۷ ۷۳,۴۸۲ ۳۹.۱۳ ۱۳۲,۴۱۲ ۳۹.۲۳ ۱۹۷,۶۷۹ ۴۳.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد