ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 12,724 52.9 17,602 72.36 17,802 72.87 18,864 77.34
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 10,224 42.5 5,148 21.16 5,146 21.06 4,569 18.73
سایر دارایی ها 1,071 4.45 1,593 6.55 1,480 6.05 957 3.92
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,092 33.64 9,259 38.06 8,990 36.8 9,085 37.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق