ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,046 58.2 18,409 74.27 20,374 82.63 20,997 77.23
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,866 36.73 5,038 20.33 2,619 10.62 3,303 12.15
سایر دارایی ها 1,219 5.05 1,460 5.89 2,099 8.51 3,746 13.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,084 33.49 7,548 30.45 4,797 19.45 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد