صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییرآدرس تارنمای صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
2 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر نام صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
3 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تمدید دوره فعالیت، تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاران ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4 لیست حاضرین در محجمع مورخ 1398/06/16 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
5 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
6 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تغییر نام ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
7 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص تمدید فعالیت و تغییر متولی و حسابرس و تغییر حداقل و حداکثر وااحدهای سرمایه گذاران ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
8 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک سرمايه دنيا در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
9 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
10 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت تغییر صاحبین امضا ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
سایز صفحه