صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/03/31 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
2 تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
3 تصمیمات مجامع خرداد98 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
4 آگهی دعوت به مجمع خرداد 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
5 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/02/31 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
6 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/01/31 ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
7 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/12/29 ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
8 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/11/30 ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
9 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/10/30 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/09/30 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
سایز صفحه