لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/02/31 1398/03/01
2 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1398/01/31 1398/02/11
3 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/12/29 1398/01/17
4 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/11/30 1397/12/07
5 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/10/30 1397/11/03
6 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/09/30 1397/10/01
7 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیامنتهی به 1397/08/30 1397/09/03
8 صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به 1397/07/30 1397/08/02
9 گزارش عملکرد دوره مالي 6 ماهه منتهي به 1396/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا(حسابرسی نشده) 1397/07/26
10 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/26
| 1 | 2 | 3 | 4 |
سایز صفحه