صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ 1399/05/19 ساعت 14:00
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کيان در تاريخ 1399/05/19 ساعت 14:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست