صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصميمات مجمع مورخ 1399/05/04 صندوق آهنگ سهام کيان ساعت 12:00
منبع -
مقدمه تصميمات مجمع مورخ 1399/05/04 صندوق آهنگ سهام کيان ساعت 12:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست