اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/11/06 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/13 صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار )صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/12/22 تغییرات اساس نامه