صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تغییر امیدنامه( تغییر ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه