امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/08/14 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/13 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا مورخ 1396/12/22 تغییرات امیدنامه
1396/04/31 تغییر امیدنامه( تغییر ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه