صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۶۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹۸,۸۵۴,۹۰۱,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۸۷,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۲۵,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۲۵,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۴,۵۸۷,۵۱۲ ۴,۵۲۵,۵۹۲ ۰ ۰ ۲۴۲,۶۲۷ ۰ ۴۴,۰۱۱ ۱۹۸,۶۱۶ ۸۹۸,۸۵۴,۹۰۱,۴۱۷
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۴,۵۵۹,۹۴۶ ۴,۴۹۸,۴۱۵ ۰ ۰ ۲۴۲,۶۲۷ ۰ ۴۴,۰۱۱ ۱۹۸,۶۱۶ ۸۹۳,۴۵۷,۲۱۰,۱۹۷
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۴,۵۶۰,۱۹۲ ۴,۴۹۸,۶۶۱ ۰ ۴۴۸ ۲۴۲,۶۲۷ ۳۲۰ ۴۴,۰۱۱ ۱۹۸,۶۱۶ ۸۹۳,۵۰۶,۱۳۵,۲۷۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۴,۵۶۰,۳۳۹ ۴,۴۹۸,۷۶۹ ۰ ۲۷۷ ۲۴۲,۱۷۹ ۰ ۴۳,۶۹۱ ۱۹۸,۴۸۸ ۸۹۲,۹۵۱,۶۴۷,۴۴۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴,۴۹۶,۵۵۰ ۴,۴۳۶,۲۰۰ ۰ ۱۳۲ ۲۴۱,۹۰۲ ۰ ۴۳,۶۹۱ ۱۹۸,۲۱۱ ۸۷۹,۳۰۳,۶۴۵,۹۱۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۴,۵۳۱,۲۷۱ ۴,۴۷۰,۶۹۱ ۰ ۰ ۲۴۱,۷۷۰ ۱,۲۳۴ ۴۳,۶۹۱ ۱۹۸,۰۷۹ ۸۸۵,۵۴۹,۹۴۴,۳۶۴
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۴,۵۲۰,۲۰۵ ۴,۴۶۰,۱۹۰ ۰ ۱۵۲ ۲۴۱,۷۷۰ ۳۷۹ ۴۲,۴۵۷ ۱۹۹,۳۱۳ ۸۸۸,۹۷۳,۹۰۹,۷۳۴
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴,۴۸۷,۰۷۵ ۴,۴۲۷,۷۲۴ ۰ ۰ ۲۴۱,۶۱۸ ۰ ۴۲,۰۷۸ ۱۹۹,۵۴۰ ۸۸۳,۵۰۸,۱۳۶,۵۴۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴,۳۶۷,۳۸۶ ۴,۳۱۰,۲۹۳ ۰ ۰ ۲۴۱,۶۱۸ ۰ ۴۲,۰۷۸ ۱۹۹,۵۴۰ ۸۶۰,۰۷۵,۸۹۷,۶۰۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴,۳۶۷,۶۰۷ ۴,۳۱۰,۵۱۴ ۰ ۱۰۳ ۲۴۱,۶۱۸ ۱۶۸ ۴۲,۰۷۸ ۱۹۹,۵۴۰ ۸۶۰,۱۱۹,۹۷۵,۰۰۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴,۳۶۷,۷۸۰ ۴,۳۱۰,۷۰۶ ۰ ۴ ۲۴۱,۵۱۵ ۰ ۴۱,۹۱۰ ۱۹۹,۶۰۵ ۸۶۰,۴۳۸,۳۸۶,۴۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴,۳۲۳,۴۷۰ ۴,۲۶۷,۲۱۱ ۰ ۲,۲۸۶ ۲۴۱,۵۱۱ ۰ ۴۱,۹۱۰ ۱۹۹,۶۰۱ ۸۵۱,۷۳۹,۵۵۹,۶۶۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴,۲۳۸,۰۱۲ ۴,۱۸۲,۰۱۲ ۰ ۱,۳۶۴ ۲۳۹,۲۲۵ ۱۵۰ ۴۱,۹۱۰ ۱۹۷,۳۱۵ ۸۲۵,۱۷۳,۶۹۹,۸۲۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴,۰۶۰,۹۰۱ ۴,۰۰۶,۹۳۵ ۰ ۶۶۸ ۲۳۷,۸۶۱ ۱,۲۰۶ ۴۱,۷۶۰ ۱۹۶,۱۰۱ ۷۸۵,۷۶۳,۹۸۲,۲۸۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۸۹۶,۹۷۹ ۳,۸۴۶,۴۳۱ ۰ ۰ ۲۳۷,۱۹۳ ۰ ۴۰,۵۵۴ ۱۹۶,۶۳۹ ۷۵۶,۳۵۸,۳۵۴,۳۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۸۳۴,۸۲۳ ۳,۷۸۵,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۳۷,۱۹۳ ۰ ۴۰,۵۵۴ ۱۹۶,۶۳۹ ۷۴۴,۳۰۰,۶۱۲,۲۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۸۳۵,۰۴۲ ۳,۷۸۵,۳۳۰ ۰ ۲۷۱ ۲۳۷,۱۹۳ ۴۸۵ ۴۰,۵۵۴ ۱۹۶,۶۳۹ ۷۴۴,۳۴۳,۶۰۰,۰۱۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۸۳۴,۹۷۵ ۳,۷۸۵,۳۱۸ ۰ ۰ ۲۳۶,۹۲۲ ۰ ۴۰,۰۶۹ ۱۹۶,۸۵۳ ۷۴۵,۱۵۱,۱۰۶,۲۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳,۸۸۵,۰۷۵ ۳,۸۳۹,۷۲۳ ۰ ۳۵ ۲۳۶,۹۲۲ ۰ ۴۰,۰۶۹ ۱۹۶,۸۵۳ ۷۵۵,۸۶۰,۹۸۴,۷۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۳,۹۶۸,۸۳۸ ۳,۹۲۲,۴۰۸ ۰ ۱۲,۵۹۸ ۲۳۶,۸۸۷ ۲۹۱ ۴۰,۰۶۹ ۱۹۶,۸۱۸ ۷۷۲,۰۰۰,۵۲۰,۷۴۰