صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۸۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۰۵,۷۴۵,۱۳۶,۰۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۱۸,۹۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۳۴,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۳۴,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۶,۶۱۸,۹۵۸ ۶,۵۳۴,۹۳۴ ۰ ۵۸ ۲۶۶,۲۱۷ ۰ ۶۶,۴۰۷ ۱۹۹,۸۱۰ ۱,۳۰۵,۷۴۵,۱۳۶,۰۷۴
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۶,۴۶۴,۵۰۱ ۶,۳۸۱,۴۶۴ ۰ ۱۰۹ ۲۶۶,۱۵۹ ۱۵۳ ۶۶,۴۰۷ ۱۹۹,۷۵۲ ۱,۲۷۴,۷۱۰,۱۷۳,۸۱۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۶,۴۴۱,۶۷۱ ۶,۳۵۸,۷۳۹ ۰ ۲۰ ۲۶۶,۰۵۰ ۴۵ ۶۶,۲۵۴ ۱۹۹,۷۹۶ ۱,۲۷۰,۴۵۰,۶۷۵,۲۷۸
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۶,۳۳۸,۵۸۹ ۶,۲۵۷,۵۶۸ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۵۰,۳۹۳,۵۲۸,۹۶۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۶,۱۱۰,۹۴۵ ۶,۰۳۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۰۵,۵۶۷,۹۹۵,۱۴۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۶,۱۱۱,۲۷۱ ۶,۰۳۳,۵۶۶ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۰۵,۶۳۳,۱۳۱,۲۳۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۶,۱۱۱,۵۹۷ ۶,۰۳۳,۸۹۲ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۰۵,۶۹۸,۲۷۰,۰۵۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۶,۱۱۱,۹۲۳ ۶,۰۳۴,۲۱۸ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۰۵,۷۶۳,۴۱۱,۵۹۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۶,۱۱۲,۲۴۹ ۶,۰۳۴,۵۴۴ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۲۰۵,۸۲۸,۵۵۹,۱۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۶,۰۰۱,۴۵۹ ۵,۹۲۴,۹۸۳ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۱۸۳,۹۳۶,۰۲۴,۰۹۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵,۸۳۱,۹۰۷ ۵,۷۵۷,۳۳۱ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۱۵۰,۴۳۵,۷۲۶,۶۳۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵,۷۶۲,۵۵۴ ۵,۶۸۸,۵۹۹ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۱۳۶,۷۰۱,۵۳۳,۲۷۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵,۷۶۲,۸۶۴ ۵,۶۸۸,۹۰۹ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۱۳۶,۷۶۳,۵۱۹,۴۳۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵,۷۶۳,۱۷۴ ۵,۶۸۹,۲۱۹ ۰ ۵ ۲۶۶,۰۳۰ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۲۱ ۱,۱۳۶,۸۲۵,۵۰۸,۲۹۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵,۶۳۶,۷۵۷ ۵,۵۶۴,۶۹۸ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۱۱,۹۱۵,۷۵۱,۵۱۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵,۶۷۷,۴۸۲ ۵,۶۰۴,۶۳۴ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۱۹,۸۹۵,۶۱۷,۸۱۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵,۶۷۷,۷۸۵ ۵,۶۰۴,۹۳۷ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۱۹,۹۵۶,۱۶۷,۰۹۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵,۶۷۸,۰۸۸ ۵,۶۰۵,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۲۰,۰۱۶,۷۱۹,۰۴۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵,۶۷۶,۷۶۳ ۵,۶۰۳,۹۱۵ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۱۹,۷۵۱,۸۳۶,۸۸۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵,۶۷۷,۰۷۰ ۵,۶۰۴,۲۲۲ ۰ ۰ ۲۶۶,۰۲۵ ۰ ۶۶,۲۰۹ ۱۹۹,۸۱۶ ۱,۱۱۹,۸۱۳,۲۶۴,۸۷۷