صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۴,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۳۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۵,۶۳۲,۴۱۶,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۸۵,۲۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۳۸,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۳۸,۸۴۸
تاریخ انتشار
1398/07/27
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳,۲۸۵,۲۶۲ ۳,۲۳۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۹۴,۴۰۰ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۴,۶۴۰ ۵۶۵,۶۳۲,۴۱۶,۰۱۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳,۲۸۵,۶۴۵ ۳,۲۳۹,۲۳۱ ۰ ۰ ۱۹۴,۴۰۰ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۴,۶۴۰ ۵۶۵,۶۹۹,۳۵۹,۷۸۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳,۲۸۶,۰۲۹ ۳,۲۳۹,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۹۴,۴۰۰ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۴,۶۴۰ ۵۶۵,۷۶۶,۳۰۵,۸۵۶
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳,۲۸۶,۴۱۲ ۳,۲۳۹,۹۹۸ ۰ ۳,۹۹۰ ۱۹۴,۴۰۰ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۴,۶۴۰ ۵۶۵,۸۳۳,۲۵۴,۲۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۲۶۴,۹۰۱ ۳,۲۱۸,۳۹۹ ۰ ۱۹۴ ۱۹۰,۴۱۰ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۰,۶۵۰ ۵۴۹,۲۱۹,۷۲۱,۳۳۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۳۹۰,۳۸۷ ۳,۳۴۲,۰۳۸ ۰ ۷۵۱ ۱۹۰,۲۱۶ ۰ ۱۹,۷۶۰ ۱۷۰,۴۵۶ ۵۶۹,۶۷۰,۴۶۳,۵۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۴۳۲,۷۹۶ ۳,۳۸۳,۸۱۳ ۰ ۱۴۹ ۱۸۹,۴۶۵ ۳۸۳ ۱۹,۷۶۰ ۱۶۹,۷۰۵ ۵۷۴,۲۴۹,۹۳۲,۰۰۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۳۵۴,۹۹۰ ۳,۳۰۶,۹۳۸ ۰ ۰ ۱۸۹,۳۱۶ ۰ ۱۹,۳۷۷ ۱۶۹,۹۳۹ ۵۶۱,۹۷۷,۸۱۴,۰۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۲۵۱,۲۰۲ ۳,۲۰۵,۰۴۱ ۰ ۰ ۱۸۹,۳۱۶ ۰ ۱۹,۳۷۷ ۱۶۹,۹۳۹ ۵۴۴,۶۶۱,۴۶۴,۹۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۲۵۱,۵۸۴ ۳,۲۰۵,۴۲۳ ۰ ۱,۲۶۵ ۱۸۹,۳۱۶ ۲۰ ۱۹,۳۷۷ ۱۶۹,۹۳۹ ۵۴۴,۷۲۶,۳۹۱,۴۷۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۲۵۱,۹۵۳ ۳,۲۰۵,۴۵۱ ۰ ۳۲۱ ۱۸۸,۰۵۱ ۰ ۱۹,۳۵۷ ۱۶۸,۶۹۴ ۵۴۰,۷۴۰,۴۱۵,۵۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۲۴۱,۴۴۲ ۳,۱۹۵,۹۴۷ ۰ ۶۰ ۱۸۷,۷۳۰ ۰ ۱۹,۳۵۷ ۱۶۸,۳۷۳ ۵۳۸,۱۱۱,۲۵۵,۵۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۲۹۳,۰۳۳ ۳,۲۴۶,۸۱۴ ۰ ۶,۵۸۸ ۱۸۷,۶۷۰ ۲۵ ۱۹,۳۵۷ ۱۶۸,۳۱۳ ۵۴۶,۴۸۱,۰۱۰,۶۱۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۲۷۷,۰۴۵ ۳,۲۳۰,۳۱۵ ۰ ۷۲۴ ۱۸۱,۰۸۲ ۰ ۱۹,۳۳۲ ۱۶۱,۷۵۰ ۵۲۲,۵۰۳,۵۲۵,۴۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۳۶۸,۹۲۷ ۳,۳۲۱,۸۶۵ ۰ ۰ ۱۸۰,۳۵۸ ۰ ۱۹,۳۳۲ ۱۶۱,۰۲۶ ۵۳۴,۹۰۶,۵۸۷,۹۳۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳,۳۸۱,۲۰۹ ۳,۳۳۳,۹۶۷ ۰ ۰ ۱۸۰,۳۵۸ ۰ ۱۹,۳۳۲ ۱۶۱,۰۲۶ ۵۳۶,۸۵۵,۳۱۰,۱۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳,۳۸۱,۵۸۵ ۳,۳۳۴,۳۴۲ ۰ ۵,۰۹۰ ۱۸۰,۳۵۸ ۰ ۱۹,۳۳۲ ۱۶۱,۰۲۶ ۵۳۶,۹۱۵,۷۵۵,۳۰۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳,۳۸۱,۹۶۰ ۳,۳۳۳,۱۷۵ ۰ ۱,۳۰۳ ۱۷۵,۲۶۸ ۱۵۵ ۱۹,۳۳۲ ۱۵۵,۹۳۶ ۵۱۹,۷۶۱,۹۷۹,۲۲۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳,۴۲۳,۳۲۶ ۳,۳۷۴,۳۴۴ ۰ ۱۲,۰۱۱ ۱۷۳,۹۶۵ ۰ ۱۹,۱۷۷ ۱۵۴,۷۸۸ ۵۲۲,۳۰۷,۹۰۹,۲۸۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳,۴۳۳,۰۲۸ ۳,۳۸۲,۶۶۹ ۰ ۳,۵۸۰ ۱۶۱,۹۵۴ ۰ ۱۹,۱۷۷ ۱۴۲,۷۷۷ ۴۸۲,۹۶۷,۲۸۲,۳۵۶