صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۱۷,۸۸۹,۱۵۹,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۲۴,۰۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۴۶,۷۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۴۶,۷۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۵,۷۲۴,۰۸۵ ۵,۶۴۶,۷۰۳ ۰ ۲,۷۷۴ ۲۵۵,۰۹۷ ۱,۱۰۰ ۵۷,۱۲۵ ۱۹۷,۹۷۲ ۱,۱۱۷,۸۸۹,۱۵۹,۴۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵,۶۰۰,۰۵۶ ۵,۵۲۳,۸۱۸ ۰ ۶۶۴ ۲۵۲,۳۲۳ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۶,۲۹۸ ۱,۰۸۴,۳۱۴,۳۹۶,۸۹۲
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۵,۵۷۸,۴۲۷ ۵,۵۰۱,۹۲۳ ۰ ۲۷۱ ۲۵۱,۶۵۹ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۵,۶۳۴ ۱,۰۷۶,۳۶۳,۲۴۲,۵۳۶
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵,۳۷۰,۱۴۹ ۵,۲۹۶,۹۲۵ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۸۸ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۵,۳۶۳ ۱,۰۳۴,۸۲۳,۲۳۳,۴۶۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵,۳۱۳,۵۹۸ ۵,۲۴۱,۲۴۵ ۰ ۰ ۲۵۱,۳۸۸ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۵,۳۶۳ ۱,۰۲۳,۹۴۵,۳۸۵,۸۴۱
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵,۳۱۳,۹۰۷ ۵,۲۴۱,۵۵۴ ۰ ۹۹ ۲۵۱,۳۸۸ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۵,۳۶۳ ۱,۰۲۴,۰۰۵,۶۴۸,۱۷۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵,۳۱۴,۲۱۵ ۵,۲۴۱,۸۲۵ ۰ ۵۷۳ ۲۵۱,۲۸۹ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۵,۲۶۴ ۱,۰۲۳,۵۳۹,۸۱۲,۷۸۷
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵,۲۲۵,۲۵۳ ۵,۱۵۴,۵۸۶ ۰ ۷۳ ۲۵۰,۷۱۶ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۴,۶۹۱ ۱,۰۰۳,۵۵۱,۴۹۷,۹۶۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵,۲۷۷,۸۳۴ ۵,۲۰۶,۷۶۵ ۰ ۴,۶۱۶ ۲۵۰,۶۴۳ ۰ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۴,۶۱۸ ۱,۰۱۳,۳۳۰,۲۰۷,۶۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵,۲۱۸,۲۷۰ ۵,۱۴۵,۹۹۸ ۰ ۱۹ ۲۴۶,۰۲۷ ۱,۱۱۱ ۵۶,۰۲۵ ۱۹۰,۰۰۲ ۹۷۷,۷۴۹,۸۸۳,۲۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵,۰۸۷,۰۹۸ ۵,۰۱۷,۴۶۴ ۰ ۰ ۲۴۶,۰۰۸ ۰ ۵۴,۹۱۴ ۱۹۱,۰۹۴ ۹۵۸,۸۰۷,۲۰۹,۵۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵,۰۰۰,۱۰۵ ۴,۹۳۱,۷۱۵ ۰ ۰ ۲۴۶,۰۰۸ ۰ ۵۴,۹۱۴ ۱۹۱,۰۹۴ ۹۴۲,۴۲۱,۱۳۰,۴۹۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵,۰۰۰,۴۰۹ ۴,۹۳۲,۰۱۹ ۰ ۳۵۷ ۲۴۶,۰۰۸ ۱۰ ۵۴,۹۱۴ ۱۹۱,۰۹۴ ۹۴۲,۴۷۹,۲۴۵,۲۴۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵,۰۰۰,۷۱۰ ۴,۹۳۲,۱۹۵ ۰ ۰ ۲۴۵,۶۵۱ ۰ ۵۴,۹۰۴ ۱۹۰,۷۴۷ ۹۴۰,۸۰۱,۴۳۳,۱۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴,۸۴۶,۴۳۴ ۴,۷۸۰,۰۹۱ ۰ ۳۵۹ ۲۴۵,۶۵۱ ۰ ۵۴,۹۰۴ ۱۹۰,۷۴۷ ۹۱۱,۷۸۷,۹۹۲,۰۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴,۸۴۶,۷۳۰ ۴,۷۸۰,۲۶۲ ۰ ۵۴۹ ۲۴۵,۲۹۲ ۵ ۵۴,۹۰۴ ۱۹۰,۳۸۸ ۹۱۰,۱۰۴,۴۸۱,۷۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴,۹۳۰,۷۹۵ ۴,۸۶۳,۰۳۱ ۰ ۱۰۲ ۲۴۴,۷۴۳ ۰ ۵۴,۸۹۹ ۱۸۹,۸۴۴ ۹۲۳,۲۱۷,۱۹۴,۷۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴,۸۷۸,۹۸۸ ۴,۸۱۱,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۴۴,۶۴۱ ۰ ۵۴,۸۹۹ ۱۸۹,۷۴۲ ۹۱۳,۰۱۰,۳۰۸,۱۸۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴,۷۶۵,۴۶۲ ۴,۶۹۹,۹۵۲ ۰ ۰ ۲۴۴,۶۴۱ ۰ ۵۴,۸۹۹ ۱۸۹,۷۴۲ ۸۹۱,۷۷۸,۲۴۵,۵۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴,۷۶۵,۷۵۴ ۴,۷۰۰,۲۴۴ ۰ ۲۰۵ ۲۴۴,۶۴۱ ۰ ۵۴,۸۹۹ ۱۸۹,۷۴۲ ۸۹۱,۸۳۳,۷۷۵,۵۸۷