صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۵۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۴۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۸۸,۷۰۵,۹۳۷,۳۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۵۱,۲۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۷۸,۰۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۷۸,۰۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۱,۱۵۱,۲۵۰ ۱۱,۰۷۸,۰۳۱ ۰ ۵,۰۲۸ ۲۹۰,۳۳۹ ۵۳ ۱۱۰,۸۲۱ ۱۷۹,۵۱۸ ۱,۹۸۸,۷۰۵,۹۳۷,۳۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱,۰۴۸,۴۷۲ ۱۰,۹۷۵,۹۷۶ ۰ ۰ ۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۱۱۰,۷۶۸ ۱۷۴,۵۴۳ ۱,۹۱۵,۷۷۹,۷۶۵,۹۰۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۰,۷۸۴,۹۹۷ ۱۰,۷۱۵,۸۰۱ ۰ ۰ ۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۱۱۰,۷۶۸ ۱۷۴,۵۴۳ ۱,۸۷۰,۳۶۸,۰۴۷,۲۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۰,۷۸۵,۴۳۶ ۱۰,۷۱۶,۲۴۰ ۰ ۹۷ ۲۸۵,۳۱۱ ۲,۹۸۰ ۱۱۰,۷۶۸ ۱۷۴,۵۴۳ ۱,۸۷۰,۴۴۴,۶۱۳,۸۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰,۷۸۴,۷۱۳ ۱۰,۷۱۶,۶۴۱ ۰ ۱,۱۴۵ ۲۸۵,۲۱۴ ۹۶ ۱۰۷,۷۸۸ ۱۷۷,۴۲۶ ۱,۹۰۱,۴۱۰,۷۹۰,۷۴۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰,۵۸۵,۹۲۴ ۱۰,۵۲۳,۱۳۳ ۰ ۰ ۲۸۴,۰۶۹ ۰ ۱۰۷,۶۹۲ ۱۷۶,۳۷۷ ۱,۸۵۶,۰۳۸,۵۷۰,۶۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰,۷۱۷,۱۵۸ ۱۰,۶۴۳,۷۳۴ ۰ ۰ ۲۸۴,۰۶۹ ۰ ۱۰۷,۶۹۲ ۱۷۶,۳۷۷ ۱,۸۷۷,۳۰۹,۷۹۸,۶۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۰,۷۱۷,۶۰۷ ۱۰,۶۴۴,۱۸۲ ۰ ۶,۰۸۸ ۲۸۴,۰۶۹ ۱۷۱ ۱۰۷,۶۹۲ ۱۷۶,۳۷۷ ۱,۸۷۷,۳۸۸,۸۷۴,۹۴۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰,۷۱۷,۹۸۱ ۱۰,۶۴۲,۰۰۷ ۰ ۰ ۲۷۷,۹۸۱ ۰ ۱۰۷,۵۲۱ ۱۷۰,۴۶۰ ۱,۸۱۴,۰۳۶,۵۰۹,۷۰۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۷۷۰,۸۸۲ ۱۰,۶۹۶,۲۷۸ ۰ ۰ ۲۷۷,۹۸۱ ۰ ۱۰۷,۵۲۱ ۱۷۰,۴۶۰ ۱,۸۲۳,۲۸۷,۵۲۱,۰۸۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۷۷۱,۳۳۷ ۱۰,۶۹۶,۷۳۲ ۰ ۴۲۳ ۲۷۷,۹۸۱ ۰ ۱۰۷,۵۲۱ ۱۷۰,۴۶۰ ۱,۸۲۳,۳۶۴,۹۸۳,۳۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۷۷۱,۷۸۶ ۱۰,۶۹۶,۹۹۵ ۰ ۷۶۱ ۲۷۷,۵۵۸ ۰ ۱۰۷,۵۲۱ ۱۷۰,۰۳۷ ۱,۸۱۸,۸۸۵,۰۱۳,۴۵۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۸۴۴,۶۲۰ ۱۰,۷۶۹,۱۷۵ ۰ ۲۴۱ ۲۷۶,۷۹۷ ۷۹۴ ۱۰۷,۵۲۱ ۱۶۹,۲۷۶ ۱,۸۲۲,۹۶۲,۹۲۳,۲۹۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۸۰۰,۲۰۳ ۱۰,۷۲۳,۵۰۳ ۰ ۱۷۹ ۲۷۶,۵۵۶ ۱۰,۷۹۲ ۱۰۶,۷۲۷ ۱۶۹,۸۲۹ ۱,۸۲۱,۱۶۱,۸۳۸,۹۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۳۲۰,۷۸۰ ۱۰,۲۵۲,۸۲۲ ۱۹۲,۹۴۵ ۷۳۳ ۲۷۶,۳۷۷ ۳۰۷ ۹۵,۹۳۵ ۱۸۰,۴۴۲ ۱,۸۵۰,۰۳۹,۷۸۲,۹۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۰,۴۱۲,۰۲۵ ۱۰,۳۴۱,۷۶۳ ۲۶۸,۶۱۱ ۰ ۲۷۵,۶۴۴ ۰ ۹۵,۶۲۸ ۱۸۰,۰۱۶ ۱,۸۶۱,۶۸۲,۸۴۳,۵۶۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۰,۵۷۹,۲۳۰ ۱۰,۵۰۷,۰۶۰ ۴۵۹,۷۷۸ ۰ ۲۷۵,۶۴۴ ۰ ۹۵,۶۲۸ ۱۸۰,۰۱۶ ۱,۸۹۱,۴۳۸,۸۶۸,۶۵۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۰,۵۷۹,۶۹۰ ۱۰,۵۰۷,۵۲۰ ۴۵۹,۷۷۸ ۴۰۰ ۲۷۵,۶۴۴ ۵۷ ۹۵,۶۲۸ ۱۸۰,۰۱۶ ۱,۸۹۱,۵۲۱,۶۸۳,۷۰۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۰,۵۸۰,۱۲۷ ۱۰,۵۰۷,۸۱۹ ۴۶۰,۶۵۶ ۱,۳۴۰ ۲۷۵,۲۴۴ ۲۴۰ ۹۵,۵۷۱ ۱۷۹,۶۷۳ ۱,۸۸۷,۹۷۱,۴۲۹,۵۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۰,۴۹۵,۳۸۷ ۱۰,۴۲۴,۱۱۹ ۵۷۲,۱۰۲ ۱,۵۱۹ ۲۷۳,۹۰۴ ۳,۹۹۷ ۹۵,۳۳۱ ۱۷۸,۵۷۳ ۱,۸۶۱,۴۶۶,۲۱۶,۸۲۹