صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۶,۵۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۳۴,۵۰۶,۴۰۰,۶۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۲۸,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۰۴,۸۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۰۴,۸۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۹,۶۲۸,۱۹۶ ۱۹,۵۰۴,۸۹۵ ۰ ۹۹۷ ۳۱۸,۹۲۹ ۱۴ ۱۲۲,۳۳۷ ۱۹۶,۵۹۲ ۳,۸۳۴,۵۰۶,۴۰۰,۶۲۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۹,۵۳۱,۸۳۸ ۱۹,۴۰۲,۰۵۲ ۰ ۱,۴۰۶ ۳۱۷,۹۳۲ ۲۸ ۱۲۲,۳۲۳ ۱۹۵,۶۰۹ ۳,۷۹۵,۲۱۶,۰۲۲,۹۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۹,۴۶۰,۶۹۳ ۱۹,۳۲۵,۹۴۶ ۰ ۰ ۳۱۶,۵۲۶ ۰ ۱۲۲,۲۹۵ ۱۹۴,۲۳۱ ۳,۷۵۳,۶۹۷,۸۵۰,۷۸۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۹,۰۰۰,۳۹۲ ۱۸,۸۷۵,۰۵۲ ۰ ۰ ۳۱۶,۵۲۶ ۰ ۱۲۲,۲۹۵ ۱۹۴,۲۳۱ ۳,۶۶۶,۱۲۰,۲۲۳,۵۹۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۹,۰۰۱,۲۸۸ ۱۸,۸۷۵,۹۴۸ ۰ ۵۳۴ ۳۱۶,۵۲۶ ۶,۱۱۰ ۱۲۲,۲۹۵ ۱۹۴,۲۳۱ ۳,۶۶۶,۲۹۴,۲۴۱,۸۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۸,۹۸۹,۶۴۲ ۱۸,۸۶۷,۸۰۰ ۰ ۱۰۷ ۳۱۵,۹۹۲ ۲۴۳ ۱۱۶,۱۸۵ ۱۹۹,۸۰۷ ۳,۷۶۹,۹۱۸,۵۹۸,۷۶۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۸,۹۲۴,۴۴۶ ۱۸,۸۰۴,۱۰۲ ۰ ۳۰۱ ۳۱۵,۸۸۵ ۳۱۱ ۱۱۵,۹۴۲ ۱۹۹,۹۴۳ ۳,۷۵۹,۷۴۸,۵۶۰,۹۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۸,۸۱۶,۴۱۳ ۱۸,۶۹۶,۶۹۹ ۰ ۴۵۱ ۳۱۵,۵۸۴ ۱۲۰ ۱۱۵,۶۳۱ ۱۹۹,۹۵۳ ۳,۷۳۸,۴۶۱,۰۳۴,۳۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۸,۹۵۸,۹۰۱ ۱۸,۸۳۹,۰۴۰ ۰ ۱۳۰ ۳۱۵,۱۳۳ ۸۳ ۱۱۵,۵۱۱ ۱۹۹,۶۲۲ ۳,۷۶۰,۶۸۶,۷۷۹,۴۱۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۹,۲۵۴,۸۴۶ ۱۹,۱۲۵,۲۰۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۰۳ ۰ ۱۱۵,۴۲۸ ۱۹۹,۵۷۵ ۳,۸۱۶,۹۱۲,۵۱۰,۵۴۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۸,۷۶۶,۰۷۳ ۱۸,۶۳۸,۸۹۸ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۰۳ ۰ ۱۱۵,۴۲۸ ۱۹۹,۵۷۵ ۳,۷۱۹,۸۵۸,۰۹۹,۸۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۸,۷۶۶,۹۶۱ ۱۸,۶۳۹,۷۸۶ ۰ ۵۸ ۳۱۵,۰۰۳ ۴۱۵ ۱۱۵,۴۲۸ ۱۹۹,۵۷۵ ۳,۷۲۰,۰۳۵,۳۳۱,۷۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۸,۷۶۷,۵۴۵ ۱۸,۶۴۰,۵۹۷ ۰ ۱۳۴ ۳۱۴,۹۴۵ ۰ ۱۱۵,۰۱۳ ۱۹۹,۹۳۲ ۳,۷۲۶,۸۵۱,۸۸۸,۷۷۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۹,۱۱۲,۱۰۲ ۱۸,۹۷۵,۴۳۹ ۰ ۲۶ ۳۱۴,۸۱۱ ۱۹۴ ۱۱۵,۰۱۳ ۱۹۹,۷۹۸ ۳,۷۹۱,۲۵۴,۸۳۹,۴۱۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۹,۱۴۰,۳۲۰ ۱۹,۰۰۲,۳۰۱ ۰ ۱۱۵ ۳۱۴,۷۸۵ ۵ ۱۱۴,۸۱۹ ۱۹۹,۹۶۶ ۳,۷۹۹,۸۱۴,۱۱۹,۳۶۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۸,۶۳۲,۳۳۵ ۱۸,۴۹۶,۸۸۰ ۰ ۲۶۳ ۳۱۴,۶۷۰ ۵ ۱۱۴,۸۱۴ ۱۹۹,۸۵۶ ۳,۶۹۶,۷۱۲,۳۵۸,۹۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۸,۱۴۰,۵۷۸ ۱۸,۰۰۸,۹۶۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۴۰۷ ۰ ۱۱۴,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۸ ۳,۵۹۴,۵۵۲,۷۱۶,۵۶۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۸,۱۱۹,۲۷۱ ۱۷,۹۸۷,۸۱۲ ۰ ۰ ۳۱۴,۴۰۷ ۰ ۱۱۴,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۸ ۳,۵۹۰,۳۳۱,۲۰۵,۸۱۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۸,۱۲۰,۱۴۷ ۱۷,۹۸۸,۶۸۷ ۰ ۲۲۱ ۳۱۴,۴۰۷ ۷ ۱۱۴,۸۰۹ ۱۹۹,۵۹۸ ۳,۵۹۰,۵۰۵,۹۴۷,۴۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۸,۱۲۱,۰۰۴ ۱۷,۹۸۹,۴۰۴ ۰ ۱۹۷ ۳۱۴,۱۸۶ ۱۲۷ ۱۱۴,۸۰۲ ۱۹۹,۳۸۴ ۳,۵۸۶,۷۹۹,۲۳۳,۸۵۲