صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۰۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۳۰,۳۴۸,۲۸۸,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۵۹,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۵,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۵,۴۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۷,۸۵۹,۰۸۷ ۱۷,۷۳۵,۴۵۳ ۰ ۳۷۵ ۳۱۳,۵۸۷ ۷۸۸ ۱۱۴,۵۳۱ ۱۹۹,۰۵۶ ۳,۵۳۰,۳۴۸,۲۸۸,۴۶۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۷,۸۹۵,۲۹۸ ۱۷,۷۶۱,۹۲۲ ۰ ۱۹۳ ۳۱۳,۲۱۲ ۲۹۰ ۱۱۳,۷۴۳ ۱۹۹,۴۶۹ ۳,۵۴۲,۹۵۲,۸۸۲,۳۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۷,۲۳۷,۵۸۷ ۱۷,۱۰۹,۹۸۹ ۰ ۰ ۳۱۳,۰۱۹ ۰ ۱۱۳,۴۵۳ ۱۹۹,۵۶۶ ۳,۴۱۴,۵۷۲,۱۲۴,۴۲۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۷,۴۴۱,۷۹۲ ۱۷,۳۱۵,۷۷۳ ۰ ۰ ۳۱۳,۰۱۹ ۰ ۱۱۳,۴۵۳ ۱۹۹,۵۶۶ ۳,۴۵۵,۶۳۹,۵۱۴,۹۵۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۷,۴۴۲,۶۲۹ ۱۷,۳۱۶,۶۱۱ ۰ ۱۰۴ ۳۱۳,۰۱۹ ۳۶۵ ۱۱۳,۴۵۳ ۱۹۹,۵۶۶ ۳,۴۵۵,۸۰۶,۶۹۲,۲۵۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۷,۴۴۱,۹۷۱ ۱۷,۳۱۶,۱۱۶ ۰ ۲۱۶ ۳۱۲,۹۱۵ ۱ ۱۱۳,۰۸۸ ۱۹۹,۸۲۷ ۳,۴۶۰,۲۲۷,۵۴۲,۴۱۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۷,۴۴۵,۳۶۲ ۱۷,۳۱۳,۹۰۰ ۰ ۲۵۲ ۳۱۲,۶۹۹ ۴۶ ۱۱۳,۰۸۷ ۱۹۹,۶۱۲ ۳,۴۵۶,۰۶۲,۱۷۷,۶۶۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۷,۲۶۲,۱۲۳ ۱۷,۱۳۲,۸۷۳ ۰ ۲۴۸ ۳۱۲,۴۴۷ ۵۷۰ ۱۱۳,۰۴۱ ۱۹۹,۴۰۶ ۳,۴۱۶,۳۹۷,۶۲۵,۳۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶,۶۳۷,۵۹۳ ۱۶,۵۱۳,۷۵۷ ۰ ۷۱ ۳۱۲,۱۹۹ ۲۶۰ ۱۱۲,۴۷۱ ۱۹۹,۷۲۸ ۳,۲۹۸,۲۵۹,۶۰۱,۴۴۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶,۴۱۸,۸۸۳ ۱۶,۲۹۷,۱۶۸ ۰ ۰ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۵۸,۰۸۰,۹۰۴,۷۳۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۶,۲۵۲,۰۰۵ ۱۶,۱۳۱,۲۷۱ ۰ ۰ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۲۴,۹۱۵,۲۹۱,۵۳۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۶,۲۵۲,۹۱۶ ۱۶,۱۳۲,۱۸۲ ۰ ۱۷۴ ۳۱۲,۱۲۸ ۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۹۱۷ ۳,۲۲۵,۰۹۷,۴۵۰,۱۱۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۶,۲۵۳,۲۵۳ ۱۶,۱۳۲,۴۱۴ ۰ ۳۴ ۳۱۱,۹۵۴ ۱۶۰ ۱۱۲,۲۱۱ ۱۹۹,۷۴۳ ۳,۲۲۲,۳۳۶,۷۴۶,۶۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۵,۶۲۱,۶۰۷ ۱۵,۵۰۵,۷۱۸ ۰ ۶۸ ۳۱۱,۹۲۰ ۷۲ ۱۱۲,۰۵۱ ۱۹۹,۸۶۹ ۳,۰۹۹,۱۱۲,۴۰۱,۹۶۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۵,۱۴۶,۶۵۷ ۱۵,۰۳۵,۰۹۳ ۰ ۷۶ ۳۱۱,۸۵۲ ۱۵ ۱۱۱,۹۷۹ ۱۹۹,۸۷۳ ۳,۰۰۵,۱۰۹,۱۳۰,۷۲۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۵,۲۶۷,۰۶۱ ۱۵,۱۵۵,۴۰۳ ۰ ۱۷۰ ۳۱۱,۷۷۶ ۷۷ ۱۱۱,۹۶۴ ۱۹۹,۸۱۲ ۳,۰۲۸,۲۳۱,۲۹۲,۷۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵,۲۰۵,۶۱۰ ۱۵,۰۹۴,۷۵۱ ۰ ۰ ۳۱۱,۶۰۶ ۰ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۳,۰۱۴,۷۰۸,۶۵۱,۰۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۴,۹۱۹,۱۳۷ ۱۴,۸۱۰,۳۳۲ ۰ ۰ ۳۱۱,۶۰۶ ۰ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۲,۹۵۷,۹۰۴,۶۶۷,۵۰۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۴,۹۱۹,۸۳۱ ۱۴,۸۱۱,۰۲۶ ۰ ۳۰۸ ۳۱۱,۶۰۶ ۵۴۵ ۱۱۱,۸۸۷ ۱۹۹,۷۱۹ ۲,۹۵۸,۰۴۳,۳۰۵,۹۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۴,۹۱۸,۹۵۵ ۱۴,۸۱۰,۲۷۹ ۰ ۳۹ ۳۱۱,۲۹۸ ۷۲ ۱۱۱,۳۴۲ ۱۹۹,۹۵۶ ۲,۹۶۱,۴۰۴,۰۹۴,۴۰۳