اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,037,515,225
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,711,710
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,696,732
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,696,732
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/20 1,711,710 1,696,732 0 0 20,738 0 88 20,650 35,037,515,225
  2 1397/08/19 1,741,841 1,729,706 0 0 20,738 0 88 20,650 35,718,427,188
  3 1397/08/18 1,751,579 1,740,931 0 0 20,738 0 88 20,650 35,950,214,877
  4 1397/08/17 1,751,621 1,740,973 0 0 20,738 0 88 20,650 35,951,086,841
  5 1397/08/16 1,751,663 1,741,015 0 0 20,738 0 88 20,650 35,951,960,602
  6 1397/08/15 1,751,706 1,741,057 0 0 20,738 0 88 20,650 35,952,836,155
  7 1397/08/14 1,731,152 1,718,437 0 0 20,738 0 88 20,650 35,485,727,912
  8 1397/08/13 1,713,726 1,701,330 0 0 20,738 0 88 20,650 35,132,463,241
  9 1397/08/12 1,713,911 1,701,514 0 0 20,738 0 88 20,650 35,136,266,431
  10 1397/08/11 1,713,592 1,701,569 0 0 20,738 0 88 20,650 35,137,394,705
  11 1397/08/10 1,713,649 1,701,625 0 0 20,738 0 88 20,650 35,138,566,507
  12 1397/08/09 1,713,706 1,701,682 0 0 20,738 0 88 20,650 35,139,740,093
  13 1397/08/08 1,710,204 1,698,217 0 0 20,738 0 88 20,650 35,068,187,299
  14 1397/08/07 1,710,261 1,698,274 0 0 20,738 0 88 20,650 35,069,354,875
  15 1397/08/06 1,692,942 1,680,533 0 0 20,738 0 88 20,650 34,702,997,740
  16 1397/08/05 1,682,130 1,670,517 0 0 20,738 0 88 20,650 34,496,182,723
  17 1397/08/04 1,726,180 1,714,115 0 0 20,738 0 88 20,650 35,396,474,600
  18 1397/08/03 1,726,238 1,714,173 0 0 20,738 0 88 20,650 35,397,668,146
  19 1397/08/02 1,726,296 1,714,231 0 0 20,738 0 88 20,650 35,398,863,462
  20 1397/08/01 1,765,332 1,753,328 0 0 20,738 0 88 20,650 36,206,233,158