اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,590,845,379
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,043,269
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,014,085
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,014,085
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/01 2,043,269 2,014,085 0 0 20,738 0 88 20,650 41,590,845,379
  2 1398/01/31 2,043,550 2,014,366 0 0 20,738 0 88 20,650 41,596,651,732
  3 1398/01/30 1,972,349 1,944,188 0 0 20,738 0 88 20,650 40,147,477,270
  4 1398/01/29 1,972,623 1,944,461 0 0 20,738 0 88 20,650 40,153,119,168
  5 1398/01/28 1,972,896 1,944,734 0 0 20,738 0 88 20,650 40,158,761,098
  6 1398/01/27 2,003,535 1,972,183 0 0 20,738 0 88 20,650 40,725,587,226
  7 1398/01/26 1,997,973 1,966,834 0 0 20,738 0 88 20,650 40,615,116,475
  8 1398/01/25 1,901,514 1,874,076 0 0 20,738 0 88 20,650 38,699,672,637
  9 1398/01/24 1,892,493 1,863,493 0 0 20,738 0 88 20,650 38,481,126,621
  10 1398/01/23 1,893,244 1,864,244 0 0 20,738 0 88 20,650 38,496,643,041
  11 1398/01/22 1,893,523 1,864,523 0 0 20,738 0 88 20,650 38,502,409,709
  12 1398/01/21 1,893,802 1,864,803 0 0 20,738 0 88 20,650 38,508,176,409
  13 1398/01/20 1,862,760 1,837,392 0 0 20,738 0 88 20,650 37,942,142,136
  14 1398/01/19 1,829,456 1,803,327 0 0 20,738 0 88 20,650 37,238,701,019
  15 1398/01/18 1,805,911 1,780,112 0 0 20,738 0 88 20,650 36,759,321,022
  16 1398/01/17 1,778,349 1,754,962 0 0 20,738 0 88 20,650 36,239,961,114
  17 1398/01/16 1,769,305 1,748,322 0 0 20,738 0 88 20,650 36,102,848,637
  18 1398/01/15 1,769,524 1,748,540 0 0 20,738 0 88 20,650 36,107,360,509
  19 1398/01/14 1,769,742 1,748,759 0 0 20,738 0 88 20,650 36,111,872,407
  20 1398/01/13 1,769,961 1,748,977 0 0 20,738 0 88 20,650 36,116,384,334