اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,363,949,881
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,143,473
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,131,426
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,131,426
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,143,473 1,131,426 0 0 20,738 0 88 20,650 23,363,949,881
  2 1396/08/25 1,143,413 1,131,367 0 0 20,738 0 88 20,650 23,362,718,884
  3 1396/08/24 1,143,353 1,131,307 0 0 20,738 0 88 20,650 23,361,491,952
  4 1396/08/23 1,149,264 1,137,126 0 0 20,738 0 88 20,650 23,481,655,800
  5 1396/08/22 1,145,655 1,135,247 0 0 20,738 0 88 20,650 23,442,852,696
  6 1396/08/21 1,146,624 1,135,798 0 0 20,738 0 88 20,650 23,454,219,576
  7 1396/08/20 1,149,834 1,138,959 0 0 20,738 0 88 20,650 23,519,510,314
  8 1396/08/19 1,152,592 1,141,675 0 0 20,738 0 88 20,650 23,575,596,401
  9 1396/08/18 1,152,505 1,141,588 0 0 20,738 0 88 20,650 23,573,794,833
  10 1396/08/17 1,152,418 1,141,501 0 0 20,738 0 88 20,650 23,571,997,585
  11 1396/08/16 1,150,603 1,139,712 0 0 20,738 0 88 20,650 23,535,048,760
  12 1396/08/15 1,149,119 1,138,245 0 0 20,738 0 88 20,650 23,504,767,866
  13 1396/08/14 1,162,965 1,152,521 0 0 20,738 0 88 20,650 23,799,554,163
  14 1396/08/13 1,161,106 1,150,688 0 0 20,738 0 88 20,650 23,761,711,164
  15 1396/08/12 1,160,721 1,150,308 0 0 20,738 0 88 20,650 23,753,859,978
  16 1396/08/11 1,160,632 1,150,219 0 0 20,738 0 88 20,650 23,752,014,949
  17 1396/08/10 1,160,543 1,150,130 0 0 20,738 0 88 20,650 23,750,174,192
  18 1396/08/09 1,157,193 1,146,828 0 0 20,738 0 88 20,650 23,682,006,831
  19 1396/08/08 1,149,606 1,139,353 0 0 20,738 0 88 20,650 23,527,642,837
  20 1396/08/07 1,148,993 1,138,749 0 0 20,738 0 88 20,650 23,515,169,429
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق