اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,766,707,547
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,538,316
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,506,862
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,506,862
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/04/04 2,538,316 2,506,862 0 0 20,738 0 88 20,650 51,766,707,547
  2 1398/04/03 2,506,756 2,475,758 0 0 20,738 0 88 20,650 51,124,412,648
  3 1398/04/02 2,446,899 2,416,762 0 0 20,738 0 88 20,650 49,906,136,962
  4 1398/04/01 2,399,093 2,369,645 0 0 20,738 0 88 20,650 48,933,169,937
  5 1398/03/31 2,423,326 2,393,535 0 0 20,738 0 88 20,650 49,426,498,160
  6 1398/03/30 2,423,608 2,393,817 0 0 20,738 0 88 20,650 49,432,319,855
  7 1398/03/29 2,423,890 2,394,099 0 0 20,738 0 88 20,650 49,438,141,610
  8 1398/03/28 2,376,950 2,343,297 0 0 20,738 0 88 20,650 48,389,089,211
  9 1398/03/27 2,389,997 2,360,040 0 0 20,738 0 88 20,650 48,734,831,098
  10 1398/03/26 2,357,482 2,325,345 0 0 20,738 0 88 20,650 48,018,371,570
  11 1398/03/25 2,323,282 2,290,617 0 0 20,738 0 88 20,650 47,301,245,620
  12 1398/03/24 2,307,978 2,275,289 0 0 20,738 0 88 20,650 46,984,713,892
  13 1398/03/23 2,308,281 2,275,592 0 0 20,738 0 88 20,650 46,990,981,933
  14 1398/03/22 2,308,585 2,275,896 0 0 20,738 0 88 20,650 46,997,250,033
  15 1398/03/21 2,278,419 2,246,927 0 0 20,738 0 88 20,650 46,399,038,271
  16 1398/03/20 2,264,659 2,235,269 0 0 20,738 0 88 20,650 46,158,309,914
  17 1398/03/19 2,257,196 2,227,949 0 0 20,738 0 88 20,650 46,007,148,393
  18 1398/03/18 2,212,069 2,183,464 0 0 20,738 0 88 20,650 45,088,538,213
  19 1398/03/17 2,195,995 2,168,051 0 0 20,738 0 88 20,650 44,770,258,556
  20 1398/03/16 2,196,263 2,168,319 0 0 20,738 0 88 20,650 44,775,779,440