صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۳۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۷,۶۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۱,۶۰۹,۱۸۳,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۳۹,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۰۳,۰۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۰۳,۰۳۳
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲,۷۳۹,۹۹۷ ۲,۷۰۳,۰۳۳ ۰ ۱۸۰ ۷۱,۰۱۸ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۳۸۹ ۱۴۱,۶۰۹,۱۸۳,۵۳۵
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۷۴۰,۲۶۸ ۲,۷۰۳,۱۷۶ ۰ ۶۲ ۷۰,۸۳۸ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۲۰۹ ۱۴۱,۱۳۰,۱۱۹,۸۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۷۲۵,۷۲۱ ۲,۶۸۸,۹۸۳ ۰ ۱۴۶ ۷۰,۷۷۶ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۱۴۷ ۱۴۰,۲۲۲,۳۷۹,۶۹۶
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۷۲۴,۱۸۱ ۲,۶۸۷,۰۲۸ ۰ ۰ ۷۰,۶۳۰ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۰۰۱ ۱۳۹,۷۲۸,۱۳۱,۵۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۷۲۵,۰۸۹ ۲,۶۸۸,۶۴۶ ۰ ۰ ۷۰,۶۳۰ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۰۰۱ ۱۳۹,۸۱۲,۲۵۸,۳۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۷۲۵,۳۵۶ ۲,۶۸۸,۹۱۲ ۰ ۶۶۸ ۷۰,۶۳۰ ۰ ۱۸,۶۲۹ ۵۲,۰۰۱ ۱۳۹,۸۲۶,۱۳۲,۷۲۹
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۷۲۵,۶۲۳ ۲,۶۸۸,۷۰۵ ۰ ۳۷۲ ۶۹,۹۶۲ ۴۱ ۱۸,۶۲۹ ۵۱,۳۳۳ ۱۳۸,۰۱۹,۲۸۹,۸۹۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۶۸۷,۴۴۵ ۲,۶۵۰,۸۰۴ ۰ ۰ ۶۹,۵۹۰ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۵۱,۰۰۲ ۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵,۵۲۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۶۸۷,۳۶۳ ۲,۶۵۰,۵۶۸ ۰ ۸۳ ۶۹,۵۹۰ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۵۱,۰۰۲ ۱۳۵,۱۸۴,۲۸۵,۳۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۶۸۷,۶۳۲ ۲,۶۵۰,۷۷۸ ۰ ۱,۰۶۹ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۵۰,۹۱۹ ۱۳۴,۹۷۴,۹۴۲,۳۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۶۸۳,۷۴۵ ۲,۶۴۶,۶۹۱ ۰ ۰ ۶۸,۴۳۸ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۸۵۰ ۱۳۱,۹۳۷,۵۳۰,۸۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۶۸۹,۵۸۵ ۲,۶۵۴,۱۰۵ ۰ ۰ ۶۸,۴۳۸ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۸۵۰ ۱۳۲,۳۰۷,۱۴۹,۱۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۶۸۹,۸۷۵ ۲,۶۵۴,۳۹۶ ۰ ۰ ۶۸,۴۳۸ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۸۵۰ ۱۳۲,۳۲۱,۶۳۹,۴۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۶۹۰,۱۶۶ ۲,۶۵۴,۶۸۷ ۰ ۱۶۵ ۶۸,۴۳۸ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۸۵۰ ۱۳۲,۳۳۶,۱۳۵,۲۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۷۰۶,۵۷۶ ۲,۶۷۰,۹۲۷ ۰ ۲۵۰ ۶۸,۲۷۳ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۶۸۵ ۱۳۲,۷۰۵,۰۲۳,۶۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۷۴۰,۵۶۵ ۲,۷۰۴,۲۵۷ ۰ ۹۴ ۶۸,۰۲۳ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۴۳۵ ۱۳۳,۶۸۴,۹۵۷,۲۹۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۷۳۱,۰۹۲ ۲,۶۹۴,۷۷۸ ۰ ۲۲ ۶۷,۹۲۹ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۳۴۱ ۱۳۲,۹۶۳,۰۲۵,۲۸۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۷۱۰,۷۲۴ ۲,۶۷۴,۳۹۱ ۰ ۰ ۶۷,۹۰۷ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۳۱۹ ۱۳۱,۸۹۸,۲۷۱,۱۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۷۰۷,۰۱۱ ۲,۶۷۰,۸۲۵ ۰ ۰ ۶۷,۹۰۷ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۳۱۹ ۱۳۱,۷۲۲,۴۰۳,۶۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۷۰۷,۳۰۶ ۲,۶۷۱,۱۲۰ ۰ ۳۳۰ ۶۷,۹۰۷ ۰ ۱۸,۵۸۸ ۴۹,۳۱۹ ۱۳۱,۷۳۶,۹۸۳,۳۵۶