اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 26,497,143,957
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,297,922
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,283,155
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,283,155
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,297,922 1,283,155 0 0 20,738 0 88 20,650 26,497,143,957
  2 1397/05/22 1,280,607 1,265,153 0 0 20,738 0 88 20,650 26,125,404,781
  3 1397/05/21 1,289,779 1,274,195 0 0 20,738 0 88 20,650 26,312,134,621
  4 1397/05/20 1,280,389 1,264,941 0 0 20,738 0 88 20,650 26,121,037,231
  5 1397/05/19 1,299,599 1,283,878 0 0 20,738 0 88 20,650 26,512,079,248
  6 1397/05/18 1,299,705 1,283,983 0 0 20,738 0 88 20,650 26,514,251,445
  7 1397/05/17 1,299,810 1,284,088 0 0 20,738 0 88 20,650 26,516,424,779
  8 1397/05/16 1,309,287 1,293,439 0 0 20,738 0 88 20,650 26,709,512,105
  9 1397/05/15 1,307,858 1,292,032 0 0 20,738 0 88 20,650 26,680,457,399
  10 1397/05/14 1,262,091 1,246,922 0 0 20,738 0 88 20,650 25,748,937,246
  11 1397/05/13 1,221,354 1,206,767 0 0 20,738 0 88 20,650 24,919,748,852
  12 1397/05/12 1,217,553 1,203,023 0 0 20,738 0 88 20,650 24,842,421,050
  13 1397/05/11 1,217,648 1,203,118 0 0 20,738 0 88 20,650 24,844,380,807
  14 1397/05/10 1,217,743 1,203,213 0 0 20,738 0 88 20,650 24,846,341,682
  15 1397/05/09 1,200,906 1,186,619 0 0 20,738 0 88 20,650 24,503,683,026
  16 1397/05/08 1,154,237 1,140,612 0 0 20,738 0 88 20,650 23,553,641,908
  17 1397/05/07 1,122,120 1,108,182 0 0 20,738 0 88 20,650 22,883,967,493
  18 1397/05/06 1,103,320 1,089,057 0 0 20,738 0 88 20,650 22,489,036,964
  19 1397/05/05 1,069,555 1,055,777 0 0 20,738 0 88 20,650 21,801,798,533
  20 1397/05/04 1,069,669 1,055,891 0 0 20,738 0 88 20,650 21,804,154,395