اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,128,507,405
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,621,966
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,604,286
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,604,286
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/01 1,621,966 1,604,286 0 0 20,738 0 88 20,650 33,128,507,405
  2 1397/10/30 1,697,091 1,678,612 0 0 20,738 0 88 20,650 34,663,336,778
  3 1397/10/29 1,708,156 1,689,566 0 0 20,738 0 88 20,650 34,889,529,848
  4 1397/10/28 1,678,937 1,660,649 0 0 20,738 0 88 20,650 34,292,403,650
  5 1397/10/27 1,679,193 1,660,905 0 0 20,738 0 88 20,650 34,297,682,402
  6 1397/10/26 1,679,449 1,661,160 0 0 20,738 0 88 20,650 34,302,961,186
  7 1397/10/25 1,653,359 1,635,343 0 0 20,738 0 88 20,650 33,769,831,130
  8 1397/10/24 1,642,622 1,624,719 0 0 20,738 0 88 20,650 33,550,451,852
  9 1397/10/23 1,624,195 1,606,484 0 0 20,738 0 88 20,650 33,173,888,144
  10 1397/10/22 1,626,468 1,608,736 0 0 20,738 0 88 20,650 33,220,408,220
  11 1397/10/21 1,626,744 1,609,012 0 0 20,738 0 88 20,650 33,226,088,582
  12 1397/10/20 1,626,993 1,609,261 0 0 20,738 0 88 20,650 33,231,242,779
  13 1397/10/19 1,627,242 1,609,510 0 0 20,738 0 88 20,650 33,236,372,356
  14 1397/10/18 1,621,665 1,603,990 0 0 20,738 0 88 20,650 33,122,385,649
  15 1397/10/17 1,614,134 1,598,538 0 0 20,738 0 88 20,650 33,009,801,365
  16 1397/10/16 1,610,353 1,593,281 0 0 20,738 0 88 20,650 32,901,253,119
  17 1397/10/15 1,594,239 1,577,335 0 0 20,738 0 88 20,650 32,571,968,527
  18 1397/10/14 1,586,710 1,569,379 0 0 20,738 0 88 20,650 32,407,674,942
  19 1397/10/13 1,586,919 1,569,588 0 0 20,738 0 88 20,650 32,411,994,924
  20 1397/10/12 1,587,128 1,569,797 0 0 20,738 0 88 20,650 32,416,315,755