اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,575,051,792
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,057,448
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,044,797
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,044,797
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,057,448 1,044,797 0 0 20,738 0 88 20,650 21,575,051,792
  2 1396/12/26 1,058,292 1,045,479 0 0 20,738 0 88 20,650 21,589,132,448
  3 1396/12/25 1,064,439 1,051,538 0 0 20,738 0 88 20,650 21,714,266,698
  4 1396/12/24 1,064,466 1,051,565 0 0 20,738 0 88 20,650 21,714,819,973
  5 1396/12/23 1,064,493 1,051,592 0 0 20,738 0 88 20,650 21,715,375,944
  6 1396/12/22 1,061,514 1,048,657 0 0 20,738 0 88 20,650 21,654,761,149
  7 1396/12/21 1,059,282 1,046,457 0 0 20,738 0 88 20,650 21,609,335,684
  8 1396/12/20 1,058,847 1,046,028 0 0 20,738 0 88 20,650 21,600,487,342
  9 1396/12/19 1,061,643 1,048,785 0 0 20,738 0 88 20,650 21,657,400,364
  10 1396/12/18 1,062,822 1,049,947 0 0 20,738 0 88 20,650 21,681,411,311
  11 1396/12/17 1,062,851 1,049,976 0 0 20,738 0 88 20,650 21,682,008,257
  12 1396/12/16 1,062,880 1,050,005 0 0 20,738 0 88 20,650 21,682,607,840
  13 1396/12/15 1,067,217 1,054,281 0 0 20,738 0 88 20,650 21,770,898,075
  14 1396/12/14 1,069,844 1,056,871 0 0 20,738 0 88 20,650 21,824,391,605
  15 1396/12/13 1,071,082 1,058,091 0 0 20,738 0 88 20,650 21,849,583,828
  16 1396/12/12 1,072,007 1,059,004 0 0 20,738 0 88 20,650 21,868,427,899
  17 1396/12/11 1,074,440 1,061,402 0 0 20,738 0 88 20,650 21,917,948,493
  18 1396/12/10 1,074,470 1,061,432 0 0 20,738 0 88 20,650 21,918,581,021
  19 1396/12/09 1,074,501 1,061,463 0 0 20,738 0 88 20,650 21,919,216,162
  20 1396/12/08 1,075,900 1,062,843 0 0 20,738 0 88 20,650 21,947,701,531
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi