اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,341,435,634
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,045,220
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,484
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,484
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,045,220 1,033,484 0 0 20,738 0 88 20,650 21,341,435,634
  2 1397/02/31 1,053,108 1,041,258 0 0 20,738 0 88 20,650 21,501,968,474
  3 1397/02/30 1,059,174 1,047,233 0 0 20,738 0 88 20,650 21,625,351,164
  4 1397/02/29 1,059,349 1,048,495 0 0 20,738 0 88 20,650 21,651,426,723
  5 1397/02/28 1,051,925 1,041,463 0 0 20,738 0 88 20,650 21,506,220,752
  6 1397/02/27 1,051,875 1,041,413 0 0 20,738 0 88 20,650 21,505,175,535
  7 1397/02/26 1,051,824 1,041,362 0 0 20,738 0 88 20,650 21,504,133,671
  8 1397/02/25 1,058,212 1,047,650 0 0 20,738 0 88 20,650 21,633,964,452
  9 1397/02/24 1,059,558 1,050,943 0 0 20,738 0 88 20,650 21,701,977,993
  10 1397/02/23 1,046,404 1,037,977 0 0 20,738 0 88 20,650 21,434,217,127
  11 1397/02/22 1,044,616 1,036,216 0 0 20,738 0 88 20,650 21,397,856,544
  12 1397/02/21 1,036,509 1,028,218 0 0 20,738 0 88 20,650 21,232,692,675
  13 1397/02/20 1,036,443 1,028,152 0 0 20,738 0 88 20,650 21,231,329,181
  14 1397/02/19 1,036,378 1,028,086 0 0 20,738 0 88 20,650 21,229,969,004
  15 1397/02/18 1,041,807 1,032,142 0 0 20,738 0 88 20,650 21,313,739,745
  16 1397/02/17 1,029,546 1,020,056 0 0 20,738 0 88 20,650 21,064,160,498
  17 1397/02/16 1,017,286 1,007,967 0 0 20,738 0 88 20,650 20,814,510,611
  18 1397/02/15 1,031,409 1,021,885 0 0 20,738 0 88 20,650 21,101,927,909
  19 1397/02/14 1,043,564 1,033,867 0 0 20,738 0 88 20,650 21,349,353,426
  20 1397/02/13 1,043,508 1,033,812 0 0 20,738 0 88 20,650 21,348,213,677
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق