اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,364,853,419
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,096,306
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,083,044
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,083,044
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/27 1,096,306 1,083,044 0 0 20,738 0 88 20,650 22,364,853,419
  2 1396/11/26 1,099,223 1,085,960 0 0 20,738 0 88 20,650 22,425,077,496
  3 1396/11/25 1,102,139 1,088,877 0 0 20,738 0 88 20,650 22,485,304,704
  4 1396/11/24 1,102,617 1,089,390 0 0 20,738 0 88 20,650 22,495,894,687
  5 1396/11/23 1,104,795 1,091,578 0 0 20,738 0 88 20,650 22,541,094,385
  6 1396/11/22 1,099,421 1,086,323 0 0 20,738 0 88 20,650 22,432,576,543
  7 1396/11/21 1,102,337 1,089,239 0 0 20,738 0 88 20,650 22,492,788,700
  8 1396/11/20 1,114,176 1,100,950 0 0 20,738 0 88 20,650 22,734,620,981
  9 1396/11/19 1,117,093 1,103,867 0 0 20,738 0 88 20,650 22,794,863,470
  10 1396/11/18 1,120,010 1,106,785 0 0 20,738 0 88 20,650 22,855,109,057
  11 1396/11/17 1,119,542 1,106,365 0 0 20,738 0 88 20,650 22,846,442,657
  12 1396/11/16 1,127,283 1,114,037 0 0 20,738 0 88 20,650 23,004,871,195
  13 1396/11/15 1,119,367 1,106,277 0 0 20,738 0 88 20,650 22,844,610,119
  14 1396/11/14 1,121,736 1,108,653 0 0 20,738 0 88 20,650 22,893,680,163
  15 1396/11/13 1,129,145 1,115,998 0 0 20,738 0 88 20,650 23,045,368,700
  16 1396/11/12 1,129,165 1,116,019 0 0 20,738 0 88 20,650 23,045,798,195
  17 1396/11/11 1,129,186 1,116,040 0 0 20,738 0 88 20,650 23,046,230,445
  18 1396/11/10 1,136,270 1,123,022 0 0 20,738 0 88 20,650 23,190,414,503
  19 1396/11/09 1,136,192 1,122,944 0 0 20,738 0 88 20,650 23,188,794,536
  20 1396/11/08 1,133,717 1,121,129 0 0 20,738 0 88 20,650 23,151,310,974
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق